Scroll Top

Huisregels

Onze huisregels zijn van belang voor u als patiënt, zodat de werkzaamheden in onze praktijk goed kunnen verlopen, wat de kwaliteit ten goede komt. Bovendien schept het een helder inzicht voor u als patiënt.

 1. Bij ieder bezoek meenemen: een geldig legitimatiebewijs, zorgpas en de afsprakenkaart. Wijzigingen in verzekering, (e-mail)adres, telefoonnummer of medicatiegebruik graag tijdig aan ons doorgeven via de mail (info@tandartspraktijkwarande.nl).
 2. Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mondconditie in kaart te brengen en uw eventuele wensen te bespreken. Hiervoor moet de gezondheidsvragenlijst (medische anamnese) ingevuld worden.
 3. Behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak.
 4. Wij vragen u om minimaal 5 minuten voor uw afspraak in onze praktijk aanwezig te zijn. Indien u zich meldt via de intercom zullen wij de deur voor u automatisch openen. Vervolgens kunt u plaatsnemen in de wachtkamer waar u opgehaald zult worden.
 5. In verband met de hygiëne is het niet toegestaan te eten en te drinken in de praktijk. Ook het meenemen van huisdieren is verboden.
 6. Het is niet toegestaan ongevraagd beeld en/of geluidopnames te maken in de praktijk.
 7. Uw mobiele telefoon dient bij bezoek in de behandelkamer/wachtkamer op stil te worden gezet, zodat andere patiënten hier geen hinder van ondervinden.
 8. Het is niet toegestaan te roken in het pand.
 9. Als u verhinderd bent, verwachten wij dat u dit ruim van tevoren doorgeeft. Dit mag telefonisch of per e-mail. Een afspraak dient tenminste 48 uur voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij een niet nagekomen afspraak of niet tijdig (48 uur van tevoren) afzeggen van een afspraak wordt 25 euro per 10 minuten gereserveerde tijd in rekening gebracht. Bij de derde maal volgt uitschrijving. Tandartspraktijk Warande is tevens gerechtigd om de volledige geschatte kosten van de behandeling in rekening te brengen.
 10. De door ons verstuurde herinneringsmails dienen alléén als herinnering. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. U blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van gemaakte afspraken.
 11. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.
 12. De tandarts informeert u over het behandelplan, eventuele risico’s en alternatieven. Met deze informatie kunt u vervolgens een weloverwogen keuze maken. Bij voorgenomen behandelingen met een bedrag boven de €250,- ontvangt u vooraf een gespecificeerde kostenbegroting. Het is aan u om met uw verzekering te overleggen wat hiervan de vergoedingen en de kosten voor uzelf zijn.
 13. Vanzelfsprekend dient de nota binnen het gestelde termijn betaald te zijn. Voldoet u niet (tijdig) aan de betalingsverplichting, dan kan de praktijk een afspraak met de patiënt uitstellen totdat de nota (volledig) voldaan is.
 14. Wij streven ernaar om op de geplande tijden te behandelen. Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moeten wachten tot u aan de beurt bent. De uitlooptijd valt op geen enkele manier te verhalen op Tandartspraktijk Warande.
 15. Indien het voorafgaand verstrekken van een kostenbegroting niet mogelijk is, bijvoorbeeld in het geval van een spoedgeval, worden de kosten nog voordat de behandeling start mondeling met u besproken.
 16. Als u bent vergeten een controle afspraak in te plannen, zullen wij u na zes tot acht maanden per post of per mail oproepen. Mocht u twee maal geen gehoor geven aan de oproep dan kunt u worden uitgeschreven als patiënt.
 17. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en nemen alle toepasselijke wet- en regelgeving zoals de wet algemene verordening persoonsgegevens (AVG) in acht.
 18. U verleent ons toestemming om gegevens over u en uw gezondheid te verwerken in het kader van de te verlenen mondzorg. Deze toestemming omvat:
  – het verwerken van persoonsgegevens aanwezig in uw patiëntendossier;​
  – verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden in het kader van de verwerking van declaraties;
  – verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere zorgaanbieders, uitsluitend voor zover dit nodig is in het kader van uw behandeling.
 19. Patiënten die regelmatig hun afspraken niet nakomen, zonder deze (tijdig) af te zeggen, worden uitgeschreven.
 20. Tandartspraktijk Warande zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, zoals verwacht van een goed vakman en conform de gedrags-en beroepsregels. De tandarts heeft bij de Nederlands wet een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
 21. Wanneer het niet mogelijk is voor u in de Nederlandse of Engelse taal te communiceren, dan vragen wij u een tolk mee te nemen.

Deze huisregels en algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden. De patiënt is er zelf verantwoordelijk voor om zich hiervan op de hoogte te stellen. Tandartspraktijk Warande adviseert hiervoor regelmatig onze website te bezoeken.

De algemene voorwaarden en huisregels gaan in op 01/10/2019.